ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใหม่

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับที่ 18 พ.ศ. 2551 : แก้ครั้งใหญ่
ห้างฯ แปรรูปเป็นบริษัทได้

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2551 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนบริษัท ฉบับที่ 18 พ.ศ. 2551 ประกาศใช้
โดยมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 120 วันนับแต่วันประกาศ
นั่นคือเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป

 

สาระสำคัญของการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
1. การอ้างสัญญา เอกสาร ข้อความจดทะเบียนต่อบุคคลภายนอก (มาตรา 1023)
ผู้เป็นหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วน บริษัท จะอ้างสัญญา เอกสาร ข้อความจดทะเบียนต่อบุคคลภายนอกเมื่อได้จดทะเบียนแล้ว แต่ฝ่ายบุคคลภายนอกจะถือเอาประโยชน์ได้แม้ยังไม่ได้จดทะเบียน
- เดิมจะอ้างได้ เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
2. ลดจำนวนผู้เริ่มก่อการและถือหุ้นบริษัท จากอย่างน้อย 7 คน เหลืออย่างน้อย 3 คน (มาตรา 1097)
3. แก้ไขมาตรา 1237 ถ้าผู้ถือหุ้นเหลือไม่ถึง 3 คน ศาลอาจสั่งเลิกบริษัทได้ เป็นการแก้ไขให้สอดคล้องกับมาตรา 1097
4. ลดระยะเวลาในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด อาจทำให้เสร็จได้ภายในวันเดียว (มาตรา 1111/1)
จากเดิมต้องใช้เวลาอย่างน้อย ประมาณ 15 วันทำการ
5. การลงมติพิเศษ ที่ประชุมใหญ่ลงมติด้วยคะแนนไม่ต่ำกว่า สามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง (มาตรา 1194)
- เดิมมติพิเศษต้องลง 2 ครั้ง ครั้งแรกมติเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมด ครั้งที่สองไม่น้อยกว่า สองในสาม และต้องห่างจากครั้งแรกไม่น้อยกว่า 14 วัน แต่ไม่เกิน 6 สัปดาห์


อ่านต่อได้ที่ http://www.nukbunchee.com/webmaster/index_talk.php?talk_id=177

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น