UP-DATE กฏหมายใหม่

UP-DATE กฏหมายใหม่

1.กฏหมายที่ออกแล้ว

1.ดอกเบี้ยเงินกู้ ซื้อบ้าน บุคคลธรรมดา หักลดหย่อนได้ 100,000 (เดิม 50,000)
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง "ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 167/2551 ลงวันที่ 2/1/2551
2.บริษัทฯส่งออกให้ขอรับการจัดอันดับเป็นผู้ส่งออกที่ดี / ผู้ส่งออกขึ้นทะเบียน ยื่นแบบทาง internet จะได้
เงินภาษี VAT คืนภายใน 15 วัน หรือไม่ยื่นผ่าน internet จะได้เงินคืนภายใน 45 วัน
3.ผู้สอบภาษีอากร(CPT) เมื่อสอบปี 2551 หมายถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) และ ผู้สอบภาษี (TA) ที่ได้สอบ
ผ่านการเป็น "ผู้สอบภาษีอากร-CPT ผู้ที่จะทำหน้าที่เสมือนเจ้าหน้าที่สรรพากร ดูแลความผิดทางภาษีตั้งแต่แรกของการตรวจสอบ จะเสนอ รายงานการตรวจสอบต่อสาธารณะ 2 ชุด คือชุดแรกเช่นเดียวกับการับรองทั่วไป อีกชุดเพิ่มขึ้นมาเป็นการับรองงบการเงินด้านภาษี
หากพบข้อผิดต้องแจ้งต่อกรมสรรพากรด้วย

บริษัทฯหรือนิติบุคคลใด จ้าง CPT เป็นผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน จะไม่ถูกสรรพากรตรวจสอบสภาพ = 2 ปี ได้รับเงินภาษี VAT คืนภายใน 90 วัน และได้รับการปฏิบัติที่ดีจากกรมสรรพากร CPT ต่ออายุทุก 3 ปี (ต้องสอบใหม่ทุก 3 ปี)
4.สำนักงานบัญชี ขึ้นทะเบียน หมายถึงสำนักงานบัญชี ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ การรับรองนี้ผู้ขอการรับรอง จะต้องมีคุณสมบัติตามที่กรมพัฒนาฯกำหนด คือ
4.1 เจ้าของสำนักงานต้องจบปริญญาตรีด้านบัญชีเท่านั้น
4.2 ต้องมีประสบการณ์ มากกว่า 5 ปี และเป็น CPD(ผู้ทำบัญชี)
4.3 มีผู้ช่วยอย่างน้อย 1 ท่านทำงานเต็มและจบบัญชีบัณฑิต
4.4 ต้องทำ ISO / 5 ส
5.ลดอัตราภาษีเมื่อขอจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ใหม่
5.1 ตลาดเดิม SET ลดเหลือ 25 %
5.2 ตลาดใหม่ MAI ลดเหลือ 20 %
เพื่อให้บริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนในแต่ละตลาด ซึ่งหมดอายุไปแล้วให้มีผลใช้ต่อไปได้ต่อในปัจจุบัน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง "พระราชกฤษฏีกา ฉบับที่ 467 ลงวันที่ 29/1/2551"

2. ยังไม่ออกเป็นกฏหมาย เป็น "มติครม.วันที่ 4/3/51 " เรื่องมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นและพื้นฟูเศรษฐกิจ
ต้องใช้เวลาอีกประมาณ 4-5 เดือนจึงจะออกเป็นกฏหมายได้ แต่นำไปใช้หักภาษีบุคคลธรรมดาปี 2551 ได้แล้ว(ถ้ารัฐบาลนี้ยังอยู่)
1. บุคคลธรรมดา รายได้ 150,000 แรกได้รับการยกเว้น(เดิม 100,000 บาทแรก)
2.ประกันชีวิต ชนิดสะสมทรัพย์ หักลดหย่อนได้ 100,000(เดิม 50,000 บาท)
3.หน่วยลงทุน LTF/RMF เป็นกองละ 500,000 (เดิม กองละ 300,000)
4.ลดหย่อนการอุปการะเลี้ยงดู คนพิการ(ต้องมีบัตรคนพิการ) =30,000 ต่อคนเฉพาะบุคคลต่อไปนี้
4.1 คุ่สมรส
4.2 บุตร
4.3 บิดามารดาตนเอง
4.3 บิดามารดาคู่สมรส
5.SMEs หมายถึง บริษัทที่มีทุนชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้าน จะเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ลดลง =150,000 บาท
รายได้ (หลังหักค่าใช้จ่าย) =กำไร=150,000 แรกได้รับการยกเว้น
กำไร 150,001-1,000,0000 =15%
กำไร 1,000,001-3,000,0000 =25%
กำไร 3,000,01 ขึ้นไป =30%
6.เพื่อกระตุ้นการลงทุน และการประหยัดพลังงาน ได้ตัดค่าใช้จ่ายเพิ่มเป็น 1.25 เท่า ของเงินลงทุน
ในเครื่องจักร ที่ลงทุนใหม่ในปี 2551 -2553 (เฉพาะที่จ่ายเงินสด- หลัก cash- basic เท่านั้น) และสามารถหักค่าเสื่อมจากรายการนี้
ได้ทันที (ปีที่ได้มา) 40 % ส่วนที่เหลือหักค่าเสื่อมได้ตามปกติ 20 %
7. software (โปรแกรมคอมฯ) กฏหมายเดิมถือว่าเป็น สินทรัพย์ทางปัญญา หักค่าเสื่อม ตาม rate สินทรัพย์อื่น
10 ปี ตามมติครม. ใหม่ฉบับนี้ ให้หักได้เช่นเดียวกับเครื่องcomputer ( hardware )
SMEs สามารถหักได้ 40 %ในปีที่ได้มา และหัก ต่อไป 20 % ได้ตามเครื่องคอมพิวเตอร์
8.เพื่อกระตุ้นธุรกิจอสังหริมทรัพย์
อัตราเดิม อัตราใหม่
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.30% 0.1%
ค่าธรรมเนียมโอน 2.00% 0.01%

 

บทความโดย พี่เกด (KR)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น