เตือนให้ระวังการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัด อาจขัดต่อกฎหมาย

จากการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป ได้มีการแก้ไขวิธีการเกี่ยวกับการนัดเรียกและการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัด ดังนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงขอเตือนผู้ประกอบธุรกิจในรูปแบบบริษัทจำกัดดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ให้ถูกต้องตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่ มิฉะนั้นมติของที่ประชุมอาจไม่มีผลตามกฎหมายและเป็นปัญหาต่อธุรกิจของบริษัทในภายหลังได้ โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายใหม่ ดังนี้

1. การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติสามัญ

การนัดเรียกประชุมต้องลงพิมพ์โฆษณาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ และต้องส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้ต้องดำเนินการก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ทั้งสองประการ

2. การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติพิเศษ

การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติพิเศษจะลดการประชุมจาก 2 ครั้ง เหลือเพียงครั้งเดียว แต่ต้องบอกกล่าวการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยลงพิมพ์โฆษณาทางหนังสือพิมพ์และส่งหนังสือนัดประชุมควบคู่กันเช่นเดียวกับกรณีปกติ และมติจะต้องได้คะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

3. ข้อบังคับของบริษัทที่ขัดต่อกฎหมายใหม่

หากบริษัทกำหนดข้อบังคับไว้ขัดต่อกฎหมายใหม่ ข้อบังคับนั้นไม่มีผลใช้บังคับอีกต่อไป เช่น การกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการนัดเรียกและการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นที่แตกต่างจากกฎหมายใหม่ เว้นแต่ข้อแตกต่างดังกล่าวมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์กำหนดไว้ในกฎหมายใหม่ บริษัทจึงควรที่จะต้องแก้ไขข้อบังคับดังกล่าวเสียให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่

4. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดประชุมก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2551

หากบริษัทนำมติดังกล่าวมายื่นจดทะเบียนหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 นายทะเบียนจะพิจารณาคำขอจดทะเบียนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทที่ใช้อยู่ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2551

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซด์ www.dbd.go.th หรือ สอบถามได้ที่ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการจดทะเบียน โทร. 0 2547 4940

************

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

พฤษภาคม 2551

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น