มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหม่ รวม 6 ฉบับ

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ฉบับที่ ๙/๒๕๕๐
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี
อาศัยอำนาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กำหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทำบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี และกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยความเห็นชอบในการกำหนดมาตรฐานการบัญชี
ของคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพในการประชุมครั้งที่ ๖/(๑/๒๕๕๐) เมื่อวันที่ ๒๕
เมษายน ๒๕๕๐ จึงออกประกาศ ดังนี้
๑. ให้ยกเลิกมาตรฐานการบัญชี ตามประกาศ ก.บช. ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี รวม ๕ ฉบับ ดังนี้
๑.๑ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๕ เรื่อง งบกระแสเงินสด
๑.๒ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๓ เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
๑.๓ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๔๔ เรื่อง งบการเงินรวมและการบัญชีสำหรับเงินลงทุนย่อย
๑.๔ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๔๕ เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
๑.๕ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๔๖ เรื่อง รายงานทางการเงินเกี่ยวกับส่วนได้เสียใน
การร่วมค้า
๒. ให้ยกเลิกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๔๙ เรื่อง สัญญาก่อสร้าง ตามประกาศ ก.บช.
ฉบับที่ ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๔๕) เรื่อง มาตรฐานการบัญชี
๓. ให้ใช้มาตรฐานการบัญชีตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้แทน
๓.๑ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๕ (ปรับปรุง ๒๕๕๐) เรื่อง งบกระแสเงินสด
๓.๒ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๓ (ปรับปรุง ๒๕๕๐) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
๓.๓ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๔๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๐) เรื่อง งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
๓.๔ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๔๕ (ปรับปรุง ๒๕๕๐) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม
๓.๕ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๔๖ (ปรับปรุง ๒๕๕๐) เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
๓.๖ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๔๙ (ปรับปรุง ๒๕๕๐) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เกษรี ณรงค์เดช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น