คำถามบางส่วนจากการสัมมนา วิเคราะห์เจาะลึกมาตรการภาษีใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทย

คำถาม1 กรณีที่บริษัทประกอบธุรกิจบริการโดยใช้รถยนต์ที่ประหยัดพลังงาน รถยนต์สามารถนำไปลดภาษีได้หรือไม่
คำตอบ การประหยัดพลังงานไม่รวมยานพาหนะ

.

คำถาม2 อ้างถึงประกาศกรมที่ดินวันที่ 7 พฤษภาคม 2551 สงสัยว่า บ้านพร้อมที่ดินกรณีรีไฟเน้นซ์จะได้สิทธิค่าโอนจำนอง 0.01 หรือไม่ เนื่องจากเพื่อนไปโอนมาอาทิตย์ก่อนไม่ได้สิทธิ

คำตอบ การรีไฟเน้นซ์ไม่ใช่เป็นเรื่องของการซื้อขาย จึงไม่ได้สิทธิ

.

คำถาม3 กรณีได้รับเงินปันผลจากกองทุน LTF จะต้องคำนวณภาษีอย่างไร
คำตอบ กองทุน LTF เป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ไม่ใช่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 39 แห่ง
ประมวลรัษฎากร จึงไม่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับจากกองทุนดังกล่าว ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ได้รับเงินส่วนแบ่งของกำไรไม่ได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร แต่หากผู้ได้รับเงินปันผลยอมให้ผู้จ่ายเงินได้นั้นหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(2) แห่งประมวลรัษฎากร ในอัตราร้อยละ 10.0 ของเงินได้ เมื่อถึงกำหนดยื่นรายการ ผู้ได้รับเงินส่วนแบ่งของกำไรได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินส่วนแบ่งของกำไรดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีผู้ได้รับเงินส่วนแบ่งของกำไรไม่ขอรับภาษีที่ถูกหักไว้นั้นคืนหรือไม่ขอเครดิตเงินภาษีที่ถูกหักไว้นั้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามพระราชกฤษฎีกาฯ(ฉบับที่ 262) พ.ศ.2536
.

คำถาม4 กรณีบิดา มารดา มีดอกเบี้ยรับคนละ 25,000 บาท และนำยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ธนาคารหักไว้ บุตรยังจะนำบิดา มารดา มาหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดา มารดา ได้อีก คนละ 30,000 บาท หรือไม่
คำตอบ ได้สิทธิ เพราะบิดาและมารดาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ในปีภาษีนั้นไม่เกิน 30,000
บาท ต่อปี หากบิดา มารดา มีอายุหกสิบปีขึ้นไปและผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานรับรองการ
อุปการะเลี้ยงดูจากบิดา มารดา ที่ผู้มีเงินได้ใช้สิทธิหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดู

คำถาม5 กรณีบริษัทมีทุนที่ชำระแล้ว 10 ล้านบาท และต้องการลดทุนจดทะเบียนให้เหลือ 5 ล้านบาทเพื่อใช้ประโยชน์อัตราก้าวหน้า แต่มีขาดทุนสะสม 6 ล้านบาท ถ้าลดทุนแล้วจะมีขาดทุนสะสมเกินทุน จะมีผลอะไรหรือไม่คำตอบ หากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายอมให้กระทำได้ ก็ได้สิทธิอัตราภาษีก้าวหน้าด้วยและผู้ถือหุ้นจะเกิดเงินได้พึงประเมินเฉพาะส่วนที่จ่ายไม่เกินกว่ากำไรและเงินที่กันไว้รวมกัน

.

คำถาม6 พ่อพิการ มีบุตร 2 คน อยู่ร่วมกันทั้ง 3 คน บุตรคนที่ 1 ใช้สิทธิหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดา 30,000 บาท บุตรคนที่ 2 ใช้สิทธิหักลดหย่อนบิดาพิการ 30,000 บาท สามารถแยกการหักลดหย่อน 2 คนได้หรือไม่
คำตอบ ได้ และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น