ตัวอย่างการคำนวณภาษี ภงด.51 ของ SMEs

การคำนวณภาษี ภ.ง.ด.51 รอบระยะเวลาบัญชีปี 2551 ของกิจการ SMEs

สืบเนื่องจากกรมสรรพากรมีการลดอัตราภาษีเงินได้และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท สำหรับกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป ตามมาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 471) พ.ศ. 2551จึงขอแสดงวิธีการคำนวณและชำระภาษีในแบบ ภ.ง.ด.51 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2551 หัวข้อ “การคำนวณภาษี” ข้อ 2 กรณีลดอัตราภาษี และเลือก (2.6) ซึ่งเป็นการคำนวณภาษีของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่ เกิน 5 ล้านบาท

ดังตัวอย่างต่อไปนี้
กึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสุทธิที่ต้องเสียภาษี 2,500,000 บาท
ภาษีที่คำนวณได้ 502,500 บาท

วิธีการคำนวณ

กำไรสุทธิ                            อัตราภาษีร้อยละ       ภาษีที่คำนวณได้
0 - 150,000 บาท                    ยกเว้น                               0 บาท
150,001-1,000,000 บาท         15                          127,500 บาท
1,000,001-2,500,000 บาท      25                          375,000 บาท
รวมภาษีที่คำนวณได้                                              502,500 บาท
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น