จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท รับจดทะเบียนบริษัท และห้างหุ้นส่วน

จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัท ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัท และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และขึ้นทะเบียนประกันสังคม)
จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนร้านค้า จดทะเบียนคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ
จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ, เปลี่ยนที่ตั้งสำนักงาน, เพิ่มทุน / ลดทุน อื่นๆ
จดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชี ของห้างหุ้นส่วนและบริษัท
ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ของคณะบุคคล หรือนิติบุคคล
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม , ภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมทั้งจดเปลี่ยนแปลงภาษีต่างๆ ต่อกรมสรรพากร ได้แก่ แจ้งย้ายเข้า-ออก, ย้ายที่อยู่, แจ้งเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
ขึ้นทะเบียนประกันสังคม : นายจ้าง, ลูกจ้าง, แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ต่อสำนักงานประกันสังคม
บริการขอหนังสือรับรอง จากกระทรวงพาณิชย์

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ22 เมษายน 2552 เวลา 20:45

  ขอทราบรายละเอียดการจดทะเบียนเป็นสถาบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา ขั้นตอนและวิธีการอย่างไร
  ขอขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ24 พฤษภาคม 2553 เวลา 22:43

  อยาได้ตัวอย่าง สำเนาหลักฐานการรับชำระเงินลงหุ้นที่ห้างหุ้นส่วนออกให้กับผู้ถือหุ้น

  ตอบลบ