คำแนะนำในการจดทะเบียนพาณิชย์

คำแนะนำทะเบียนพาณิชย์

ภาย หลังจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้ถ่ายโอนงานจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 ตามแผนขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมได้ออกประกาศกระทรวง พาณิชย์ ตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นสำนักงานทะเบียนพาณิชย์และแต่งตั้งเจ้า หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน พาณิชย์เพื่อปฏิบัติงานในเขตจังหวัด รวมทั้งกำหนดพาณิชยกิจที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจจะต้องมาจดทะเบียน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตั้งสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ เรื่อง การตั้งสำนักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน พาณิชย์(ฉบับที่6) พ.ศ.2549 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์(ฉบับที่9) พ.ศ.2549 ลว. 29 มีนาคม 2549
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจึงได้ใคร่ขอให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจในเขตจังหวัดจังหวัดสงขลาต้องยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ ณ งานทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หลังที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา ถนนราชดำเนิน อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2549 เป็นต้นไป
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจ หมายถึง

- บุคคลธรรมดา(เจ้าของคนเดียว)

- ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

- นิติบุคคลต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย
2. พาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ณ สำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
- การจัดทำโรงสีข้าวและการทำโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร
- การขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตามคิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใด ขายได้เป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไปหรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายที่มีค่ารวมเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป

- การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งทำการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตามและสินค้านั้นมีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไปหรือในวันหนึ่งวันใดมีสินค้าที่ผลิตได้มีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป

- การขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟ หรือ เรือยนต์ประจำทาง การขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจำทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อ ขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยน หรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อขายตั๋วเงิน การธนาคารการโพยก๊วน การทำโรงรับจำนำ และการทำโรงแรม

3. พาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียน ณ สำนักงานทะเบียนพาณิชย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2549
- การขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน์ แผ่นวีดีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
- การขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี

- การซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยใช้วิธีการใช้สื่อ

- การบริการอินเตอร์เน็ต

- การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

- การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้า หรือบริการ โดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

- การผลิต รับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน์แผ่นวีดีทัศน์ ดีวีดี หรือ แผ่นดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง

- การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต

- การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ

- การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์

- การให้บริการตู้เพลง

- โรงงานแปรสภาพ แกะสลักและการทำหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง

4. การยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ การจดทะเบียนตั้งใหม่มีเอกสารดังนี้
(1) คำขอจดทะเบียน(แบบ ทพ.)

(2) หลักฐานประกอบคำขอ

- สำเนาบัตรประจำตัวของเจ้าของกิจการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการ
ในประเทศในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ

- สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ หนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการในประเทศ ใบอนุญาตทำงานในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ

- หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

การจดทะเบียนเลิก มีเอกสารดังนี้

(1) คำขอจดทะเบียน(แบบ ทพ.)

(2) หลักฐานประกอบคำขอ

- สำเนาบัตรประจำตัวของเจ้าของกิจการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ ในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ

- ใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแจ้งความกรณีใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย

- หนังสือรับฝากบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีในกรณีที่มีหน้าที่จัดทำบัญชี

- สำเนาเอกสารสั่งการให้เลิกประกอบกิจการในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการถึงแก่กรรม
- หนังสือมอบอำนาจ(ถ้ามี)

การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง มีเอกสารดังนี้

(1) คำขอจดทะเบียน(แบบ ทพ.)
(2) หลักฐานประกอบคำขอ

- สำเนาบัตรประจำตัวของเจ้าของกิจการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ ในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ

- ใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแจ้งความกรณีใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย

- สำเนาหลักฐานอื่นแล้วแต่กรณี เช่น ใบสำคัญ การสมรส ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว และสกุล เป็นต้น

- หนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการในประเทศหรือหลักฐานการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ในกรณีเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบดำเนินการในประเทศหรือกรรมการ

- หนังสือมอบอำนาจ(ถ้ามี)

5. รายการที่ต้องจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

- เลิกชนิดประกอบกิจการบางส่วนและ / หรือเพิ่มใหม่

- เปลี่ยนชื่อที่ใช้ในการประกอบกิจการ

- ย้ายสำนักงานใหม่

- เปลี่ยนผู้จัดการ

- เจ้าของหรือผู้จัดการย้ายที่อยู่

- เพิ่มหรือลดเงินทุน

- ย้าย เลิก หรือเพิ่มสาขาโรงเก็บสินค้า หรือตัวแทนค้าต่าง

- อื่นๆ เช่นเจ้าของหรือผู้จัดการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุลหรือรายการที่จดทะเบียนไว้ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง

หมายเหตุ

1. ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือวันเลิกประกอบกิจการ

2. กรณีแจ้งเลิกเพราะเหตุผู้ประกอบกิจการถึงแก่กรรมให้ลงชื่อโดยทายาทคนใดคนหนึ่งหรือผู้จัดการมรดก หรือผู้รับมอบอำนาจจากทายาท

6. ค่าธรรมเนียม

- ตั้งใหม่ 50 บาท

- เปลี่ยนแปลง ครั้งละ 20 บาท

- เลิก 20 บาท

- ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบับละ 30 บาท

- ตรวจเอกสาร ครั้งละ 20บาท

- คัดสำเนาและรับรองสำเนา ฉบับละ 30บาท

7. พาณิชยกิจบางอย่างที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ คือ

- การรับเหมาก่อสร้าง

- การรับจ้างแรงงานทั่วไป

- รับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด

- รับจ้างบรรทุกของโดยรถยนต์

- รับจ้างซ่อมรถยนต์ ล้าง อัด ฉีด เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องต่างๆ

- รับจ้างอื่นๆ ซึ่งเป็นการให้บริการและยังไม่ได้กำหนดโดย พระราชกฤษฎีกาให้เป็นพาณิชยกิจ

- รวมทั้ง ร.ม.ต. กระทรวงพาณิชย์ยังไม่ได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาให้เป็นพาณิชยกิจ

* ผู้ประกอบการดังกล่าวข้างต้น จึงไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

 

ที่มา..http://www.abjsongkhla.go.th/th/v2/borikarn.php?pid=5

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น