จดทะเบียนบริษัท ราคาพิเศษ

สำนักงานบัญชี รับจดทะเบียนในราคาพิเศษ โดยมีรายละเอียดบริการดังนี้
 1. ให้บริการจองชื่อนิติบุคคล
 2. บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน
 3. บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัท
 4. ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัท (ปัจจุบันยกเลิกแล้วให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลแทน)
 5. ขอมีเลขที่บัญชีนายจ้างประกันสังคม (ขึ้นทะเบียนผ่านกระทรวงพาณิชย์)
 6. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ทางอินเทอร์เน็ต (โดยกรมสรรพากรจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทาง e-Mail และทางอินเทอร์เน็ตภายใน 15 วันนับจากวันที่ยื่นคำขอ)
เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการจดทะเบียนบริษัท ได้แก่
 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ร่วมก่อตั้งทุกคน (จดบริษัทต้องมีอย่างน้อย 3 คน จดห้างหุ้นส่วนต้องมีอย่างน้อย 2 คน
 2. ข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ร่วมก่อตั้ง ได้แก่ อาชีพ เบอร์โทรศัพท์
 3. สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งกิจการ
 4. แผนที่ตั้งกิจการ (ระบุสถานที่สำคัญใกล้เคียง)
 5. วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง (ประกอบธุรกิจอะไร)
 6. กำหนดรูปแบบตรายาง
 7. ระบุว่าใครเป็นกรรมการ และกำหนดอำนาจกรรมการ เช่น ลงนามคนเดียว ลงนามร่วมกัน
 8. ทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ ชำระเต็มจำนวน หรือชำระขั้นต่ำตามกฎหมาย (อย่างน้อย 25%)
 9. ผู้ถือหุ้นแต่ละคน ลงทุนคนละเท่าไหร่
 10. แบบแจ้งผลการจองชื่อ (ถ้ายังไม่มี ให้แจ้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มาอย่างละ 3 ชื่อ)
เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีจดทางอินเตอร์เน็ตไม่ต้องเตรียมเอกสารให้)
 1. แบบ ภพ.01 และ ภพ.01.1
 2. รูปถ่ายสถานประกอบการ จำนวน 2 ใบ
 3. แผนที่ตั้งของกิจการ จำนวน 2 ใบ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
 5. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากร 30 บาท)
 6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
 7. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (เจ้าบ้าน) หรือสัญญาเช่า (ต้องติดอากร)
 8. สำเนาบัตรประชานและสำเนาทะเบียนของผู้เป็นเจ้าบ้าน
 9. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนของหุ้นส่วนผู้จัดการ
 10. สำเนาหนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์
แบบสอบถามเพื่อเป็นข้อมูลในการจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปัญหาที่พบในการจดทะเบียนบริษัท / จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ได้แก่

1. บัตรประชาชนไม่ชัดเจน
 • ภาพถ่ายบนบัตรดำ มองเห็นหน้าไม่ชัด
 • วันออกบัตร วันหมดอายุบัตร อ่านไม่ออก ไม่รู้ว่าบัตรหมดอายุหรือยัง
 • ชื่อ ที่อยู่บนบัตร อ่านไม่ออก ไม่สามารถตรวจสอบชื่อและที่อยู่ได้
 • ถ่ายบัตรประชาชนมาด้านเดียว ด้านหลังบัตรไม่ถ่ายมา
2. ตรายางบริษัท
 • กรณีจดทะเบียนบริษัท ถ้าระบุชื่อบริษัท ต้องมีคำว่า บริษัท …. จำกัด (ห้ามย่อ) หรือ CO., LTD. ต่อท้าย (ภาษาอังกฤษย่อแบบนี้ได้)
 • กรณีจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ถ้าระบุชื่อห้างหุ้นส่วน ต้องมีคำว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด (ห้ามย่อ) หรือ LIMITED PARTNERSHIP (ห้ามย่อ)
 • ตรายางจะเป็นรูปภาพ หรือตัวย่อก็ได้ เช่น Kiatchai Accounting จะย่อเป็น KA ก็ได้
 • กรณีชื่อบริษัทเป็นตัวย่ออยู่แล้วจะไม่สามารถทำตรายางได้ เช่น KA Business จะใช้ตัวย่อ KA ไม่ได้แล้ว เพราะถือเป็นส่วนหนึ่งของชื่อไปแล้ว
3. ทุนจดทะเบียน
 • กฎหมายไม่ได้กำหนดจำนวนต่ำสุด หรือจำนวนสูงสุดไว้ ทุนจดทะเบียนจะเป็นเท่าไหร่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ เช่น เปิดโรงงาน แบบนี้ทุนจดทะเบียนก็ต้องมากหน่อย เนื่องจากต้องนำเงินไปลงทุนซื้อเครื่องจักร แต่ถ้าเป็นธุรกิจให้คำปรึกษา แบบนี้ทุนจดทะเบียนไม่จำเป็นต้องมาก จะจดที่ 10,000 บาท หรือ 100,000 บาท ก็ได้
 • ทุนจดทะเบียนสามารถชำระบางส่วนได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 25% กรณีชำระค่าหุ้นไม่ครบ ผู้ถือหุ้นยังคงติดเงินบริษัทอยู่ ถือเป็นลูกหนี้ค่าหุ้น

สอบถามบริการ / ขอคำปรึกษา ได้ที่
 • คุณเกียรติชัย Tel. 089-890-2929 (ตลอดเวลา)
email - kiatchai-hotmail

ให้บริการจดทะเบียนบริษัท สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร

แท็กของ Technorati: {กลุ่มแท็ก}

1 ความคิดเห็น:

 1. ปัจจุบันทำงานประจำอยู่เป็นผจก.ฝ่ายบัญชีการเงิน อยากรับทำบัญชีอิสระควรเริ่มต้นอย่างไรในการหาลูกค้าหรือต้องร่วมกับกลุ่มไหนในการเริ่มต้น เนื่องจากเบื่อชีวิตลูกจ้างมากๆ ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ ไม่รู้จะเริ่มต้นหาลูกค้าอย่างไร ติดต่อ ดา 081-420-2162

  ตอบลบ