แจ้งเตือนธุรกิจต้องส่งงบการเงินภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554

แบบนำส่ง สบช.3 ผมหา Link ไว้ให้แล้วนะครับ แบบ สบช.3 เข้าไป Donwnload ได้เลย

ส่วนปีนี้ 2554 การยื่นงบ มีส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาของกรุงเทพมหานคร คือ สามารถยื่นที่ศูนย์ย่อยได้ ไม่จำเป็นต้องไปที่กระทรวงพาณิชย์ตรงสนามบินน้ำก็ได้ โดยสามารถยื่นที่ศูนย์ย่อยสาขาปิ่นเกล้า พหลโยธิน รัชดาภิเษก สุรวงศ์ และที่ศรีนครินทร์ ก็ได้ อันนี้เป็นที่อยู่นะครับ เผื่อใครไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน คลิ๊กเพื่อดูที่ตั้งเขต 1-5 ในแต่ละเขต ถ้ากดเข้าไปจะพบแผนที่ตั้งเขต อยู่ด้วยนะครับ

เรื่อง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า แจ้งเตือนธุรกิจต้องส่งงบการเงิน ภายใน 31 พฤษภาคม 2554

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แจ้งเตือนธุรกิจกว่า 400,000 รายที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ต้องนำส่งงบการเงินรอบปี 2553 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 นี้

นายอิทธิพล  ช้างหลำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอแจ้งเตือนผู้ประกอบธุรกิจต่างๆ ที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีหน้าที่ต้องนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด  ถ้าเป็นกรณีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ต้องนำส่งงบการเงินภายในห้าเดือนนับแต่วันปิดรอบบัญชี คือ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554  สำหรับกรณีบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ต้องนำเสนองบการเงินต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่  ภายในสี่เดือนนับแต่วันปิดรอบบัญชี โดยต้องอนุมัติงบการเงินภายในเดือนเมษายน 2554 และต้องนำส่งงบการเงินภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้อนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น สำหรับธุรกิจที่ ไม่นำส่งงบการเงิน หรือไม่ส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดจะมีความผิดต้องโทษปรับ  โดยกรมฯ เป็นผู้ดำเนินคดีกับธุรกิจที่ไม่นำส่งงบการเงินทุกราย 

รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยนโยบายกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเน้นการให้บริการที่รวดเร็ว ลดขั้นตอน เพื่ออำนวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้มารับบริการจำนวนมาก โดยตั้งแต่ปี 2553  กรมฯ  ได้ลดจำนวนงบการเงินที่ต้องนำส่งเหลือเพียงชุดเดียวทั่วประเทศ  ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจสามารถนำส่งงบการเงินได้ 2 ช่องทาง คือ

  1. ทางไปรษณีย์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
  2. นำส่งด้วยตนเอง ณ หน่วยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ดังนี้ 
    1. กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี
    2. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 – 5  กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย สาขาปิ่นเกล้า  พหลโยธิน  รัชดาภิเษก  สุรวงศ์  และศรีนครินทร์
    3. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด ทั่วประเทศ และอีก 4 สาขาที่เปิดให้บริการใหม่ ได้แก่ สาขาหัวหิน พัทยา สมุย และแม่สอด

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนธุรกิจผู้มีหน้าที่ส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ให้รีบนำส่งงบการเงินของท่านภายในระยะเวลาที่กำหนด

ผู้ประกอบธุรกิจ หรือผู้มีหน้าที่ต้องนำส่งงบการเงิน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   ส่วนบริหารจัดการข้อมูลธุรกิจ   สำนักข้อมูลธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  โทร. 0-2547-4370, 0 2547-4385  หรือที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดทั่วประเทศ  และขอรับแบบนำส่งงบการเงิน (ส.บช.3) ได้ตามหน่วยงานรับงบการเงินของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือดาวน์โหลดแบบพิมพ์ จากเว็บไซต์ www.dbd.go.th หัวข้อ e-Service, บริการกรม, ดาวน์โหลดแบบพิมพ์ หรือที่ www.Google.co.th ค้นหารายการโดยพิมพ์ “แบบนำส่งงบการเงิน”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น