มาตรการภาษีใหม่ตามโครงการ “ คืนเงินกลับกระเป๋า เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

กรมสรรพากร ได้แจ้งเรื่องเรื่อง มาตรการภาษีใหม่ตามโครงการ “ คืนเงินกลับกระเป๋า เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ” บางส่วน ซึ่งมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการแล้ว ได้แก่

1. รายได้สุทธิสำหรับบุคคลธรรมดา 150,000 บาทแรก ไม่ต้องเสียภาษี (ตั้งแต่ปีภาษี 2551 เป็นต้นไป)

2. ยกเว้นกำไรสุทธิ 150,000 บาทแรก ไม่ต้องเสียภาษีสำหรับผู้ประกอบการ SMEs

ที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกิน 5 ล้านบาท

3. ลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะจาก 3% เป็น 0.1 % กรณีขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อทางการค้าหรือหากำไร เป็นเวลา 1 ปี

4. ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์จาก 2% และจำนองจาก 1 % เหลือเป็น 0.01 % ให้แก่อาคารสำนักงานพร้อมที่ดิน ห้องชุดในอาคารชุดตามกฎหมาย การจัดสรรที่ดินโดยทางราชการหรือองค์การของรัฐบาล บ้านแฝด บ้านเดี่ยว บ้านแถว และอาคารพาณิชย์ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 24 มีนาคม 2551 จำนวน 3 ฉบับ

นายสาธิต รังคสิริ รองอธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร กล่าวว่า

“ กรมสรรพากรได้หารือกับกรมที่ดิน เพื่อให้การโอนหรือการจำนองอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้าน

มือสอง ได้รับสิทธิเช่นเดียวกับมาตรการที่มีผลบังคับใช้ ( ตามข้อ 4 ) ด้วย แต่ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่าง

เสนอร่างกฎหมายเพื่อให้มีผลใช้บังคับต่อไป

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 470 (ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) ฉบับที่ 471 (วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) ฉบับที่ 472 (ภาษีธุรกิจเฉพาะ) พ.ศ.2551 และประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2551 จำนวน 3 ฉบับ ได้ที่ www. ratchakitcha. soc.go.th หรือ www.rd.go.th ได้นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น