กรณีเช่าซื้อทรัพย์สิน ลงบัญชีอย่างไร

ตารางสรุปเปรียบเทียบวิธีทางบัญชีและวิธีทางภาษี กรณีเช่าซื้อทรัพย์สิน

 

วิธีทางบัญชี

วิธีทางภาษี

การปรับปรุง

1. ทรัพย์สินที่เช่าซื้อ

- บันทึกเป็นทรัพย์สินถาวร

- ถือเป็นทรัพย์สินถาวร

N/A

 

 

- คิดค่าเสื่อมราคา

 

2. ค่าเสื่อมราคา

- บันทึกค่าเสื่อมราคาเป็นค่าใช้จ่าย

- ถือเป็นรายจ่าย

N/A

3. ดอกเบี้ยจ่าย

- บันทึกตัดดอกเบี้ยเป็นค่าใช้จ่าย

- ถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทรัพย์สิน

- บวกกลับด้วยดอกเบี้ยจ่ายที่ตัดจ่าย

 

ตามวิธีทางการบัญชี

 

และนำไปรวมเป็นต้นทุนทรัพย์สิน

 

 

 

และคิดค่าเสื่อมราคา

4. ค่าเสื่อมราคาสะสมทางภาษี

N/A

- ต้องไม่เกินค่าเช่าซื้อหรือราคาที่ต้อง

- ส่วนที่เกินต้องบวกกลับ

(ค่าเสื่อมราคาของมูลค่าทรัพย์สิน

 

ผ่อนชำระในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนๆ

 

รวมดอกเบี้ย)

 

จนถึงรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

 

5. ดอกเบี้ยจ่ายกรณีเช่าซื้อรถยนต์นั่ง

N/A

- ไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายได้

- บวกกลับทั้งจำนวน

หรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10

 

 

 

ที่นั่ง ที่มีต้นทุนเกินกว่า 1 ล้านบาท

 

 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น