ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์

 บาท
1. ​การจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่​
 
50.-
2. ​การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ​
ครั้งละ
20.-
3. ​การจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชย์กิจ​
 
20.-
4. ​ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบับ​ละ
30.-
5. ​ขอตรวจเอกสารของผู้ประกอบพาณิชย์กิจรายหนึ่ง​
ครั้งละ
20.-
6. ​ขอให้เจ้าหน้าที่คัดสำเนาและรับรองสำเนาเอกสาร​
ฉบับ​ละ
50.-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น