ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบาท

1. จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนทุกจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท แห่งทุนที่กำหนดไว้ 100 บาท เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น100,000 บาท
ทั้งนี้รวมกันไม่ให้ต่ำกว่า
และไม่ให้เกิน


1,000.-


5,000.-

2. จดทะเบียนควบห้างหุ้นส่วน


2,000.-

3. จดทะเบียนแก้ไขชื่อห้างหุ้นส่วน


400.-

4. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์


400.-

5. จดทะเบียนแก้ไขที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ และ/หรือสำนักงานสาขา


400.-

6. จดทะเบียนหุ้นส่วนเข้าใหม่

คนละ

300.-

7. จดทะเบียนหุ้นส่วนออก (ไม่หนดจำนวนคน)


400.-

8. จดทะเบียนแก้ไขทุน8.1 จดทะเบียนลดทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน
8.2
จดทะเบียนเพิ่มทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกจำนวนไม่เกิน 100,000 บาท แห่งทุนที่กำหนดเพิ่มขึ้น (เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)
ทั้งนี้รวมกันไม่ให้เกิน

คนละ300.-

100.-

 

5,000.-

9. จดทะเบียนเปลี่ยนสิ่งที่นำมาลงหุ้นตามจำนวนหุ้นส่วนที่เปลี่ยนแปลงทุนคนละ

300.-

10. จดทะเบียนเปลี่ยนจำพวกหุ้นส่วน

คนละ

300.-

11. จดทะเบียนแก้ไขหุ้นส่วนผู้จัดการ


400.-

12. จดทะเบียนข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ


400.-

13. จดทะเบียนแก้ไขตรา


400.-

14. จดทะเบียนรายการอื่นซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ


400.-

15. จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน


400.-

16. จดทะเบียนเปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี


400.-

17. จดทะเบียนแก้ไขอำนาจผู้ชำระบัญชี


400.-

18. จดทะเบียนแก้ไขสำนักงานชำระบัญชี


400.-

19. จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี


400.-

หมายเหตุ   กรณีเพิ่มผู้เป็นหุ้นส่วนให้คิดค่าธรรมเนียมตามจำนวนผู้เป็นหุ้นส่วนที่เพิ่ม โดยไม่ต้องคำนึงถึงจำนวนทุน ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น