การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD)

       ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ต้องมีการทำกิจกรรมการ
พัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ทุกรอบ 3 ปี 27 ชั่วโมง กิจกรรม CPD นั้นมีหลายอย่าง เช่น เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา เป็นวิทยากร เล่าเรียนศึกษา แต่กิจกรรมที่ผู้ทำบัญชีส่วนใหญ่ใช้มากที่สุดคงจะเป็นการฝึกอบรมสัมมนา โดยมีหลักเกณฑ์สำคัญในรอบ 3 ปีคือ


1. ต้องทำกิจกรรม CPD อย่างน้อยปีละ 6 ชั่วโมง
2. ต้องเป็นกิจกรรมด้านบัญชีอย่างน้อย 18 ชั่วโมง
3. อาจเลือกกิจกรรม CPD ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีได้มากที่สุด 9 ชั่วโมง เช่น การอบรมเกี่ยวกับการภาษีอากร กฎหมายแรงงาน กฎหมายธุรกิจต่างๆ วิทยากรคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

        ประเด็นที่มักเข้าใจผิดกันก็คือ ผู้ทำบัญชีเข้าใจว่าต้องอบรมบัญชี 18 ชั่วโมง และบังคับอื่นๆ 9 ชั่วโมง ที่ถูกต้องแล้ว กฎหมายเขียนกำหนดขั้นต่ำว่าต้องเป็นบัญชีอย่าง
น้อย 18 ชั่วโมง ดังนั้นถ้าอบรมหรือทำกิจกรรม CPD บัญชีทั้ง 27 ชั่วโมง โดยไม่ต้องอบรมเรื่องอื่นๆ ก็ได้ ถือว่าทำกิจกรรม CPD ครบถ้วนแล้ว

.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น