หน้าที่ของผู้ชำระบัญชี

หน้าที่ของผู้ชำระบัญชี มีดังนี้
1. สะสางการงานของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทให้เสร็จสิ้นไป
2. ประกาศโฆษณาเลิกห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อย หนึ่งครั้งและแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยส่งจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ภายใน 14 วันนับแต่วันเลิกห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท เพื่อให้เจ้าหนี้ยื่นคำทวงหนี้ หากฝ่าฝืนผู้ชำระบัญชีมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินแปดหมื่นบาท
3. ต้องจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันเลิกกัน หากฝ่าฝืนผู้ชำระบัญชีมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
4. จัดทำงบดุล ณ วันเลิกห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทขึ้นโดยเร็วที่สุดและส่งให้ผู้ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบว่าถูกต้อง แล้วเรียกประชุมใหญ่เพื่ออนุมัติงบดุลนั้น หากฝ่าฝืนผู้ชำระบัญชีมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
5. ถ้ามีการเปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ต้องจดทะเบียนเปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชีใหม่ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนตัวกัน หากฝ่าฝืนผู้ชำระบัญชีมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
6. หากมติของที่ประชุมใหญ่หรือคำบังคับของศาลให้อำนาจผู้ชำระบัญชีทำการแยกกัน ได้ ผู้ชำระบัญชีต้องจดทะเบียนภายใน 14 วันนับแต่วันลงมติหรือวันที่ศาลออกคำบังคับ หากฝ่าฝืนผู้ชำระบัญชีมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
7. ในการชำระบัญชี ถ้าปรากฏว่าทรัพย์สินไม่พอชำระหนี้สิน ผู้ชำระบัญชีต้องร้องขอต่อศาล เพื่อให้ศาลสั่งให้ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นล้มละลาย หากฝ่าฝืนผู้ชำระบัญชีมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
8. ในกรณีที่ชำระบัญชีไม่แล้วเสร็จ ผู้ชำระบัญชีต้องทำรายงานการชำระบัญชียื่นต่อนายทะเบียนภายใน 14 วันนับแต่วันที่ครบกำหนดทุกๆ 3 เดือน หากฝ่าฝืนผู้ชำระบัญชีมีความผิดต้อง ระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
9. ในกรณีที่ชำระบัญชีไม่แล้วเสร็จเกินกว่า 1 ปี ผู้ชำระบัญชีต้องจัดประชุมผู้เป็นหุ้นส่วนหรือ ผู้ถือหุ้นเมื่อครบปีทุกปีนับแต่เริ่มทำการชำระบัญชี เพื่อรายงานความเป็นไปของการชำระบัญชี หาก ฝ่าฝืนผู้ชำระบัญชีมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
10. เมื่อผู้ชำระบัญชีดำเนินการชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ชำระบัญชีต้องจัดประชุมผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นเพื่อให้พิจารณา อนุมัติรายงานผลการชำระบัญชี และเมื่อที่ประชุมอนุมัติแล้ว ผู้ชำระบัญชีต้องจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีต่อนายทะเบียนภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม หาก ฝ่าฝืนผู้ชำระบัญชีมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท


สำนักทะเบียนธุรกิจ
ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทะเบียนธุรกิจ
DBD E-Newsletter วันที่ 22 กรกฎาคม 2552

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น