สรุปองค์ความรู้ของคณะทำงานให้คำปรึกษาแก่นายทะเบียน

วันที่ 11 กันยายน 2552

สรุปองค์ความรู้ ของ คณะทำงานให้คำปรึกษาแก่นายทะเบียน
****************
1. การยื่นคำขอจดทะเบียนของนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วน หรือ บริษัทจำกัด การแนบเอกสารประกอบการจดทะเบียน
     1.1 สำเนาบัตรประชาชน

การใช้สำเนาบัตรประชาชนเพื่อประกอบคำขอจดทะเบียนนั้น จะต้องถ่ายภาพ บัตรประชาชน ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของบัตรด้วย เนื่องจากในส่วนของด้านหลังของบัตร จะมีตัวเลขปรากฏอยู่ซึ่งเป็นรหัสที่เป็นข้อมูลเฉพาะของบัตรแต่ละบุคคล (ตามคำชี้แจงของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
     1.2 สำเนาหลักฐานแสดงสถานะของผู้รับรองลายมือชื่อของสามัญสมาชิกหรือสมาชิก วิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา
สำเนาหลักฐานแสดงสถานะของผู้รับรองลายมือชื่อ ซึ่งเป็นสามัญสมาชิกหรือ สมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา สามารถใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้แนบประกอบคำขอจดทะเบียนได้
          (1) บัตรประจำตัวสมาชิกสภาทนายความ
          (2) หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา
          (3) บัตรทะเบียนสมาชิกของเนติบัณฑิตยสภา ที่ออกโดยหัวหน้าแผนกทะเบียนสมาชิกและทนายความ

2. การระบุวันที่ออกใบหุ้นในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในการจัดตั้งบริษัท

ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เอกสารบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นให้ระบุวันที่ออกใบหุ้นตามความเป็นจริง แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ก่อนวันที่ประชุมจัดตั้งบริษัท กรณีที่บริษัทยังไม่ได้ออกใบหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น รายการในเลขหมายใบหุ้นไม่จำเป็นต้องระบุ

สำนักทะเบียนธุรกิจ
ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทะเบียนธุรกิจ
DBD E-Newsletter

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น