ปัญหาและข้อบกพร่องที่พบในธุรกิจรับทำบัญชีในปริมาณสูง

สรุปปัญหาและข้อบกพร่องที่พบในการดำเนินการตามโครงการวิเคราะห์งบการเงินและตรวจสอบบัญชีธุรกิจที่ผู้ทำบัญชีรับทำบัญชีในปริมาณสูง

1. ปัญหาและข้อบกพร่องเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี เช่น บันทึกบัญชีโดยไม่มีเอกสารที่ต้องใช้ ประกอบการลงบัญชี หรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไม่สมบูรณ์ หรือมีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการ ลงบัญชี แต่ไม่บันทึกบัญชี สรุปได้ ดังนี้
1.1 ไม่มีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี หรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี สำหรับรายการที่เกิดขึ้นระหว่างกิจการกับกรรมการ เช่น รายการรับ-จ่ายเงินยืมกรรมการ
1.2 เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ ไม่น่าเชื่อถือ ขาดข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ เช่น
(1) เอกสารภายในที่ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีจัดทำขึ้นเพื่อใช้อ้างอิงการบันทึก รายการบัญชีและเป็นหลักฐานในการจ่ายเงิน แต่ไม่มีลายมือชื่อผู้รับเงิน
(2) ใบเสร็จรับเงินไม่มีชื่อที่อยู่ของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ไม่มีเลขที่ หรือไม่มีรายละเอียดรายการว่าเป็นรายการรับเงินจากการขายสินค้าหรือบริการ
(3) ใบส่งของชั่วคราว ใบส่งของที่ไม่มีชื่อ/ที่อยู่ หรือไม่มีรายละเอียดสินค้าหรือบริการที่ใช้
1.3 บันทึกรายการในบัญชี โดยไม่มีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี

2. ข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับการบันทึกบัญชี
2.1 ข้อบกพร่องในการบันทึกบัญชีเงินสด และบัญชีรายวันขั้นต้นต่างๆ
(1) บันทึกบัญชีไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง เช่น
- บันทึกรายการซื้อสินค้าเป็นเงินสด โดยใช้ใบส่งของ / ใบกำกับภาษี เป็นหลักฐานประกอบการลงบัญชีโดยไม่มีใบเสร็จรับเงิน
- บันทึกรายการซื้อสินค้าเป็นเงินสด แต่จากเอกสารที่ต้องใช้ประกอบ การลงบัญชี ซึ่งเป็นใบสำคัญจ่ายปรากฎว่า มีการจ่ายชำระเป็นเช็คผ่านธนาคาร
- แสดงรายการเงินสดในระหว่างปีเป็นยอดติดลบบางเดือน แต่แสดงยอดคงเหลือปลายงวด  โดยปรับกับบัญชีเงินกู้ยืมกรรมการ และบัญชีธนาคารเมื่อสิ้นงวด หรือระหว่างงวดบัญชี
- บันทึกรายการรับชำระหนี้ที่ได้รับเป็นเงินสดหรือเงินฝากธนาคารเป็นลูกหนี้การค้า
- บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้ที่จ่ายเป็นเงินสดหรือเงินฝากธนาคารเป็นเจ้าหนี้การค้า
- นำค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ของกิจการมาบันทึกบัญชี

(2) บันทึกรายการในบัญชีไม่เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เช่น
- ไม่บันทึกรายการปิดบัญชีในบัญชีรายวันทั่วไป
- ไม่บันทึกรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิประจำปีในบัญชีกำไร(ขาดทุน)สะสม
- บันทึกการจ่ายชำระค่าเช่าซื้อรถยนต์ โดยไม่บันทึกรายการดอกเบี้ยจ่ายจากการเช่าซื้อรอตัดบัญชีและดอกเบี้ยเช่าซื้อ ซึ่งจะทยอยตัดเป็นค่าใช้จ่ายตามงวดที่ถึงกำหนดชำระ
- บันทึกรายการค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี โดยนำค่าเสื่อมไปหักกับสินทรัพย์โดยตรง

2.2 ข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับบัญชีแยกประเภท เช่น
(1) ไม่เปิดบัญชีแยกประเภทบางบัญชี เช่น บัญชีสินค้า บัญชีธนาคาร บัญชีเจ้าหนี้การค้า
(2) บัญชีแยกประเภทแสดงยอดยกมาต้นงวดไม่ตรงกับยอดคงเหลือในงบการเงินปีก่อน

3. ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
3.1 แสดงรายการในงบการเงินไม่เป็นไปตามแบบรายการย่อ หรือแสดงรายการไม่ตรงตามหมวดหมู่ตามประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2544
3.2 แสดงรายการในงบกำไรขาดทุนไม่สอดคล้องกับหมายเหตุประกอบงบการเงิน
3.3 งบดุลแสดงรายการกู้ยืมเงินจากกรรมการ แต่ไม่เปิดเผยข้อมูลการกู้ยืมเงินดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

----------------------------------------------

สำนักกำกับดูแลธุรกิจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น