วันสุดท้ายของการออกหนังสือรับรองภาษี

“วันนี้...คุณยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2552 หรือยัง”เป็นคำถามสุดฮิต        

วันที่ 15 ก.พ. มีความสำคัญอย่างไรกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด. โดยเฉพาะท่านที่มีเงินได้เป็นเงินเดือนค่าจ้างอย่างเดียว  คือ วันที่ 15 ก.พ 53 นี้ เป็นวันสุดท้ายที่นายจ้างต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายให้แก่พนักงานลูกจ้างที่ทำงานกับตนมาจนตลอดปี 52 ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ตามมาตรา 50 ทวิ กำหนดให้ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ได้หักไว้แล้วในปีภาษีให้แก่ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2 ฉบับ มีข้อความตรงกันในกรณีและตามกำหนดเวลาดังต่อไปนี้


1. ในกรณีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร หรือตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 อาทิ ค่าเช่าทรัพย์สิน เงินได้จากวิชาชีพอิสระ เงินได้ค่าบริการ และการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 (2) (3) หรือ (4) แห่งประมวลรัษฎากร ให้ออกในทันทีทุกครั้งที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย

2. ในกรณีตามมาตรา 50 (1) อาทิ การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายสำหรับเงินเดือนค่าจ้าง เบี้ยประชุม ค่านายหน้า ให้ออกภายในวันที่ 15 ก.พ.ของปีถัดจากปีภาษี หรือภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายออกจากงานในระหว่างปีภาษีหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ใช้ตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด  หากผู้จ่ายเงินได้ฝ่าฝืน ไม่ออกหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย หรือไม่จัดทำหนังสือรับรองฯ ให้เป็นไปตามที่กำหนด อาจต้องรับผิดเสียค่าปรับทางอาญาไม่เกิน 2,000 บาทต่อกระทงความผิด ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งในทางปฏิบัติ กรมสรรพากรลดหย่อนโทษให้เหลือเพียง 500 บาทต่อกระทง ครับ.

 

ที่มา..http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryID=470&contentID=48780

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น