หน้าที่ทางภาษีของนิติบุคคลตั้งใหม่

คำถาม: : เมื่อจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว จะต้องปฏิบัติในทางภาษีอย่างไร

คำตอบ: :
          1. ยื่นคำร้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ด้วยแบบ ล.ป.10.3 ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
          2. ถ้ามีรายรับที่กฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือธุรกิจเฉพาะ   
                     มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหรือธุรกิจ เฉพาะแล้วแต่กรณี ด้วยแบบ ภ.พ.01 หรือ ภ.ธ.01 
                     มีหน้าที่ต้องยื่นแบบ ภ.พ.30 หรือ ภ.ธ.40 แล้วแต่กรณี ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
          3. ถ้ามีการจ่ายเงินได้ที่กฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องหัก ณ ที่จ่ายและนำส่งด้วยแบบ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.2, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 หรือ ภ.ง.ด.54 แล้วแต่กรณี ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไปจากเดือนที่มีการจ่ายเงินได้นั้น
          4. มีหน้าที่ยื่นแบบเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้  
                     ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 สำหรับเงินได้งวด 6 เดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี  
                     ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 สำหรับเงินได้รอบระยะเวลาบัญชี ภายใน 150 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น