ความหมายของคำว่า คัดจากสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

ความหมายของคำว่า"คัดจากสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้น"ในแบบสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(แบบ บอจ.5)

ความหมาย ของคำว่า "คัดจากสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น" ในแบบสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ. 5 )
การกรอกรายละเอียดในแบบ สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน และบริษัท พ.ศ. 2549 ข้อ 55
แก้ไขโดยระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้าง หุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ.2549
แก้ไขเพิ่มเติม(ครั้งที่ 1) พ.ศ.2551 ข้อ 10 คือ การนำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นนอกจากวันประชุมสามัญ
ประจำปี หากผู้ยื่นไม่ได้ระบุวันประชุมสามัญประจำปีหรือวิสามัญก็ให้รับไว้ โดยให้ระบุว่า "ได้คัดลอก
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นจากสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวัน เดือน ปีใดแทน)
สำนักทะเบียนธุรกิจ
25 มกราคม 2553

ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทะเบียนธุรกิจ
สำนักทะเบียนธุรกิจ
DBD E-Newsletter

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น