การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรณีที่หุ้นส่วนผู้จัดการถึงแก่กรรม

เรื่อง การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรณีที่หุ้นส่วนผู้จัดการ ถึงแก่กรรม
                  เมื่อหุ้นส่วนของห้างถึงแก่กรรม ห้างหุ้นส่วนย่อมเลิกกันตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 1055(5) และ มาตรา 1080 แต่หุ้นส่วนที่ยังคงอยู่อาจตกลงให้ห้างยังคงอยู่
ต่อไป โดยรับทายาทของหุ้นส่วนที่ถึงแก่กรรมเข้ามาเป็นหุ้นส่วนแทนได้ (ตามนัยคำ พิพากษาฎีกา
ที่ 3196/2532)
                  ในการเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนผู้จัดการกรณีที่หุ้นส่วนผู้จัดการเดิมถึงแก่กรรม จะถือว่า
มีการเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนผู้จัดการก็ต่อเมื่อผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนทำสัญญา หรือมีมติที่ประชุมของ
ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนตกลงกันให้เปลี่ยนแปลงข้อสัญญาเดิมของห้างหุ้นส่วนตาม มาตรา 1032 ให้
เปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนผู้จัดการโดยให้หุ้นส่วนผู้จัดการเดิมที่ถึงแก่กรรม พ้นจากตำแหน่งและตั้ง
หุ้นส่วนผู้จัดการใหม่ ดังนั้น ห้างหุ้นส่วนจึงต้องนำความไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ผู้
เป็นหุ้นส่วนทุกคนทำสัญญาหรือมีมติที่ประชุมของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนตกลงกัน ให้เปลี่ยนแปลง
หุ้นส่วนผู้จัดการ

สำนักทะเบียนธุรกิจ
18 มกราคม 2553

ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทะเบียนธุรกิจ
สำนักทะเบียนธุรกิจ
DBD E-Newsletter

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น