ปัญหาการรับงบการเงินของกระทรวงพาณิชย์

ฉบับที่ กธ.3/วันที่ 5 มีนาคม 2553
เรื่อง ปัญหาการรับงบการเงิน

สำนักบริการข้อมูลธุรกิจได้รวบรวมปัญหา เกี่ยวกับการรับงบการเงินในแต่ละปีที่ผ่านมาเพื่อเผยแพร่ให้นิติบุคคลที่มี หน้าที่ส่งงบการเงินได้ทราบทั่วกัน เพื่อให้สามารถ จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วนถูกต้องสามารถนำส่งงบการเงินได้ อย่างสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลา ดังนี้

1. ประชาสัมพันธ์ เรื่องการกรอกแบบ ส.บช.3 ขอความร่วมมือให้นิติบุคคลดาวน์โหลด แบบฟอร์ม จาก www. dbd.go.th หรือ www.google.co.th เนื่องจากสามารถพิมพ์รายละเอียดในแบบ ฟอร์มได้ ไม่ควรพริ้นท์แบบฟอร์มเปล่าออกมาเขียนด้วย หมึกเพราะผู้บันทึกข้อมูลงบการเงินอาจอ่านเลขทะเบียนนิติบุคคลผิดพลาด ได้ จะกลายเป็นนิติบุคคลอื่นได้ส่งงบการเงินแทน

2. สำหรับงบการเงินของนิติบุคคลที่มี รอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2552 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนนิติบุคคลต่างประเทศและกิจการร่วม ค้า ต้องส่งงบการเงินภายใน 5 เดือนนับแต่วันสิ้นงวด คือต้องไม่เกิน 31 พฤษภาคม 2553 เท่านั้น และกรณีเป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนต้องนำงบการเงินเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นงวด คือไม่เกินวันที่ 30 เมษายน 2553 และต้องส่งงบการเงินภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมฯ ขอความร่วมมือนิติบุคคลให้รีบนำส่งเสียแต่เนินๆ หากไปส่งในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน พฤษภาคม 2553 อาจ ไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร

3. หากต้องการให้นายทะเบียนรับรองเอกสาร สำเนางบการเงินหรือสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ขอ ความร่วมมือให้รีบส่งก่อนสิ้นระยะเวลาการส่งงบการเงิน เพราะ หากส่งในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม อาจไม่ ได้รับความสะดวก

4. ขอความร่วมมือผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีฯ ให้แจ้งรายชื่อธุรกิจต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อนที่จะนำส่งงบการเงิน

5. ก่อนส่งงบการเงินควรตรวจสอบรอบปีบัญชีใน แบบ ส.บช.3 หน้ารายงานผู้สอบบัญชี และ ในงบการเงินควรต้องสอดคล้องเป็นรอบปีบัญชีเดียวกัน

6. วันที่ลงลายมือชื่อของผู้สอบบัญชีฯ ในหน้ารายงานผู้สอบบัญชีฯ ต้องเป็นวันที่ก่อนวันที่ ประชุมอนุมัติงบการเงิน เนื่องจากงบการเงินต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีฯ ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ฯ อนุมัติงบดุล

7. การลงลายมือชื่อในงบการเงินให้ผู้มี อำนาจหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อในแบบ ส.บช.3 , งบดุลและงบกำไรขาดทุน ตามอำนาจที่ได้จดทะเบียนไว้ ส่วน เอกสารอื่นนอกจากนี้ให้ผู้มีอำนาจหนึ่งคนลงลายมือชื่อได้

8. ขอความร่วมมือผู้ทำบัญชีอย่าลืมลงลายมือ ชื่อในแบบ ส.บช.3 เพราะในแต่ละปีมีงบการเงินที่ผู้ ทำบัญชีไม่ได้ลงลายมือชื่อในแบบ ส.บช.3 เป็นจำนวนมาก

9. งบการเงินของนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิก หรือเสร็จการชำระบัญชีก่อนสิ้นรอบปีบัญชีในรอบปีนั้นๆ ไม่ ต้องส่งงบการเงินประจำปี งบการเงิน ณ วันเลิกเป็นเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีเท่านั้น

10. งบ การเงินของบริษัทที่ถูกขีดชื่อเป็นบริษัทร้างแล้วไม่ต้องส่งงบการเงินจนกว่า จะได้ร้องขอคืนสภาพนิติบุคคลต่อศาล และศาลได้สั่งให้คืนสภาพนิติบุคคลแล้ว

11. นิติบุคคล ที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือศาลสั่งล้มละลายไม่ต้องส่งงบการเงิน แต่หากมีความประสงค์จะส่งจะต้องนำส่งงบการเงินโดยเจ้า พนักงานพิทักษ์ทรัพย์มิใช่กรรมการผู้มีอำนาจอีกต่อไป

12. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ส่งพร้อมงบการเงินต้องเป็นสำเนาบัญชีรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่รับรองจากการประชุมสามัญประจำปีเท่านั้น ถ้าเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหรือเป็นการคัดลอกจาก สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ให้จัดทำหนังสือแยกส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นต่างหาก

สำนักกำกับดูแลธุรกิจ
DBD E-Newslet

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น