ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนบริษัทจำกัด

<>
</>


บาท

1. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
1.1
ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000บาท
1.2
ทุนจดทะเบียนทุก 100,000บาทที่เพิ่มขึ้น
(เศษของ
​ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)
1.3
ทุนจดทะเบียนตั้งแต่50,000,000 บาท


500-

50.-


25,000.-

2. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด
2.1
ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 บาท
2.2
ทุนจดทะเบียนทุก100,000 บาทที่เพิ่มขึ้น
(เศษของ
100,000บาทให้คิดเป็น 100,000บาท)
2.3
ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50,000,000บาทขึ้นไป


5,000
500

250,000

3. จดทะเบียนควบบริษัทจำกัด

5,000.-

4. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมบริษัท


4.1 จดทะเบียนมติพิเศษ (เพิ่มทุน/ลดทุน/ควบบริษัท)

400.-

4.2 จดทะเบียนเพิ่มทุน (คิดตามทุนที่เพิ่มทุก100,000 บาท)

500.-

(เพิ่มทุนตั้งแต่ 50,000,000บาทขึ้นไป)

250,000.-

4.3 จดทะเบียนลดทุน

400.-

4.4 จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทุกข้อ

400.-

4.5 จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับทุกข้อ

400.-

4.6 จดทะเบียนกรรมการเข้าใหม่คนละ

400.-

4.7 จดทะเบียนกรรมการออก (ไม่กำหนดจำนวนคน)

400.-

4.8 จดทะเบียนแก้ไขอำนาจกรรมการ

400.-

4.9 จดทะเบียนแก้ไขสำนักงานแห่งใหญ่และ/หรือสำนักงานสาขา

400.-

4.10 จดทะเบียนแก้ไขดวงตรา

400.-

4.11 จดทะเบียนรายการอื่นซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ

400.-

5. จดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชี

400.-

6. จดทะเบียนเปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี

400.-

7. จดทะเบียนแก้ไขอำนาจผู้ชำระบัญชี

400.-

8. จดทะเบียนแก้ไขสำนักงานผู้ชำระบัญชี

400.-

9. จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี

400.-

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น